ترجیح میدم فعلا فرانسه یاد بگیرم و به زبان دیگه ای فکر نکنم  بعضی ها مثل من معتاد یادگرفتن زبان جدید هستند. یاد گرفتن زبان به آدم انرژی میده. اون زمانی رو که اختصاص میدی به زبان یادگرفتن باید حالت خوب باشه نه از روی اجبار بلکه از روی عشق 

تو فرانسه بعضی از فعل های کمکی هستند که بعد از اونها شکل ساده ی فعل میاد. این راحتترین راه برای صحبت کردن در زمان حال هست. خواستن توانستن و ترجیح دادن سه تا از اون فعل هاست که خیلی بدردتون میخوره