آهنگ های کودکانه بخاطر سادگی و لغات آسون برای حفظ کردن و یادگرفتن لغات جدید خیلی مناسبه . تو این پست سعی می کنم کم کم آهنگ ها رو اضافه کنم.

A B C D---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------